Ομολογία Πίστεως

Το Σύμβολο της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα,παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα , ου ποιηθέντα , ομοούσιον τω Πατρί, δι’ου τα πάντα εγένετο. Τον δι’ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Πόντιου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη Τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Προφητών.

Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,
Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

1. Περί Θεού

Πιστεύουμε στον Ένα, Τριαδικό και μόνο αληθινό Θεό που είναι ο δημιουργός και συντηρητής όλων των ορατών και αοράτων στον Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα τρισυπόστατος, ομοούσιος και ισάξιο στη δόξα

2. Περί Ιησού Χριστού

Πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό σαν μονογενή Υιό και δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Πιστεύουμε στην ενσάρκωση του δια της παρθένου Μαρίας με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τέλειος και αληθινός Θεός όπως και τέλειος και αληθινός Άνθρωπος.

Πιστεύουμε επίσης ότι:
• Δίδαξε με εξουσία και αποκάλυψε τον Πατέρα και το πλήρες θέλημά Του.
• Πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία στο σταυρό για να ικανοποιήσει την Θεία δικαιοσύνη για να μας λυτρώσει και να μας σώσει από τις αμαρτίες μας.
• Αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σωματικά από τους νεκρούς για την δικαίωσή μας.
• Αναλήφθηκε στους ουρανούς όπου βρίσκεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα έχοντας όλη την εξουσία στον ουρανό και στην γη.
• Εντυγχάνει υπέρ των πιστών και είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων.
• Τον περιμένουμε να έρθει με δύναμη και εξουσία για να εγκαταστήσει την βασιλεία Του και να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς.

3. Περί Αγίου Πνεύματος

Πιστεύουμε στο Πνεύμα το Άγιο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που εκπορεύεται από τον Πατέρα και είναι ομοούσιος και συνδοξαζόμενος με τον Πατέρα και τον Υιό, αληθινός και αιώνιος Θεός.

Πιστεύουμε επίσης ότι:
• Μίλησε μέσα από τους αγίους ανθρώπους που Αυτός επέλεξε.
• Αποστάλθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής στην γη για να ετοιμάσει λαό που ανήκει στο Θεό και να κάνει ορατή τη βασιλεία του Θεού στον κόσμο.
• Δοξάζει τον Χριστό.
• Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως
• Αναγεννά και βαπτίζει κάθε άνθρωπο όταν αυτός μετανοεί, επιστρέφει, εμπιστεύεται την ζωή του στον Θεό και δέχεται τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και Κύριο.
• Βεβαιώνει, σφραγίζει και αποτελεί εγγύηση (αρραβώνας) της σωτηρίας στις καρδιές των πιστών.
• Διδάσκει στους πιστούς όλη την αλήθεια που φανερώθηκε στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού.
• Μορφώνει μέσα τους τον χαρακτήρα του Χριστού δίνοντας τον καρπό Του.
• Είναι ο Παράκλητος που προσεύχεται, πληρώνει και οδηγεί τους πιστούς στην ζωή και στην σωστή λατρεία του Θεού.
• Δίνει τα χαρίσματα Του όπως Αυτός θέλει στους πιστούς για να υπηρετούν και να οικοδομούν ο ένας τον άλλον.
• Καλεί τους πιστούς, τους αποστέλλει και τους ενδυναμώνει για τη διάδοση της βασιλείας του Θεού στον κόσμο.

4. Περί Αποκαλύψεως του Θεού και Αγίας Γραφής

Πιστεύουμε ότι ο Θεός μέσα στον αιώνια Του σχέδια θέλησε να αποκαλύψει τον Εαυτό Του μέσα από τη φύση, την ιστορία και στην καρδιά του ανθρώπου. Πιστεύουμε ότι η πλήρης αποκάλυψη του Θεού έγινε δια του ενσαρκωμένου Λόγου, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή, που αποτελείτε από τα 66 βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είναι ο μόνος θεόπνευστος και αλάθητος γραπτός Λόγος του Θεού. Είναι η ολοκληρωμένη γραπτή αποκάλυψη του Θεού και του θελήματος του. Είναι ο τέλειος και ο μόνος σωστός και ασφαλής οδηγός για κάθε θέμα πίστης και πρακτικής χριστιανικής ζωής.

5. Περί Ανθρώπου και Σωτηρίας

Πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ’εικόνα και ομοίωση Του, ότι του έδωσε σώμα, ψυχή και πνεύμα και ότι θέλει να είναι αντικείμενο της αγάπης Του και να δοξάζεται από αυτόν. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος αμάρτησε παρακούοντας την εντολή του Θεού με αποτέλεσμα να επιφέρει επάνω του την οργή του Θεού και να έχει ανάγκη σωτηρίας.

Πιστεύουμε ότι η σωτηρία είναι ολοκληρωτικά έργο της χάρης του Θεού και προσφέρεται δωρεάν σε όλους μέσα από το ευαγγέλιο και ότι δεν μπορεί κάποιος να την κερδίσει ή να την απαιτήσει. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος σώζεται όταν ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Θεού και δέχεται δια της πίστεως το έργο της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός με τον σταυρικό Του θάνατο και την σωματική Του ανάσταση για όλους τους ανθρώπους.

6. Περί εκκλησίας

Πιστεύουμε στη μία και αόρατη παγκόσμια εκκλησία που αποτελείται από όλους τους αναγεννημένους πιστούς, το σώμα του Ιησού Χριστού, που έχει ως σκοπό να δοξάσει το Θεό και να επεκτείνει τη βασιλεία του Θεού σε όλη τη γη.

Πιστεύουμε ότι είναι θέλημα του Θεού για κάθε αναγεννημένο παιδί Του να ανήκει σε μια τοπική εκκλησία, η οποία αποτελεί την ορατή έκφραση του σώματος του Ιησού Χριστού, ώστε να διακονείται και να διακονεί σύμφωνα με τα χαρίσματα που έδωσε το Άγιο Πνεύμα σε κάθε πιστό προς οικοδομή και πνευματική αύξηση όλων των μελών του σώματος του Χριστού.

7. Περί Βαπτίσματος

Πιστεύουμε και εκτελούμε την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που αφορά κάθε αναγεννημένο πιστό, να βαπτιστεί στο νερό, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύουμε ότι το βάπτισμα είναι ομολογία αγαθής συνειδήσεως και συμβολίζει τον θάνατο του πιστού ως προς την αμαρτία και τον κόσμο (κατάδυση) και την ανάστασή του σε μια νέα ζωή με τον Χριστό (ανάδυση).

8. Περί του Δείπνου του Κυρίου

Πιστεύουμε και τελούμε το Δείπνο του Κυρίου σαν ανάμνηση του έργου της σωτηρίας που έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για μας, θυσιάζοντας το σώμα Του για την εξιλέωσή μας και χύνοντας το αίμα Του για την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Τα ορατά στοιχεία του άρτου και του οίνου συμβολίζουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η εκκλησία τελεί το Δείπνο του Κυρίου ώσπου να αναληφθεί στους ουρανούς όπου και θα τελέσει εκεί μαζί με τον Κύριό της.

9. Περί Μέλλοντος και Κρίσεως

Πιστεύουμε ότι κάποια μέρα, γνωστή μόνο στο Θεό, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ξανά στην Γη, ορατά με δύναμη και δόξα για να βασιλεύσει και να κρίνει τον κόσμο. Πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών για την τελική κρίση κατά την οποία όσων τα ονόματα δεν θα βρεθούν γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής θα αναστηθούν σε αιώνια καταδίκη (κόλαση) ενώ όσοι δικαιώθηκαν δια του Ιησού Χριστού και τα ονόματά τους θα βρεθούν γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής θα αναστηθούν σε αιώνια ζωή.

 

Κάντε κλικ εδώ για pdf