19 Δεκεμβρίου 2021 – «Το νέο φρόνημα από τον Θεό» – Προς Φιλ. 2:5-11

Ποιμένας Τιμόθεος Αντωνιάδης – 19 Δεκεμβρίου 2021 – «Το νέο φρόνημα από τον Θεό» – Προς Φιλ. 2:5-11 – Γλώσσα: Ελληνικά – Ο Θεός έφερε στον κόσμο μας μέσα από την ενσάρκωσή του Υιού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ένα νέο φρόνημα. Αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η ταπεινότητα, η υπηρεσία και η θυσία. Ο Χριστός δεν μας έδωσε με την γέννησή Του, την ζωή Του και τον θάνατό Του απλά ένα παράδειγμα, αλλά το εμφυτεύει στον καθένα που Τον δέχεται και τον αλλάζει από μέσα του.